ชมรม OTC

เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม และบริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ชั้นนำของประเทศ ก่อตั้งชมรมฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อประกาศจุดยืนในการควบคุมราคาขายตามมาตรฐานของสินค้าและบริการ

เกี่ยวกับ OTC

ปัจจุบันสถานการณ์ธุรกิจท่องเที่ยวตลาดออนไลน์ในประเทศไทย มีการแข่งขันกันอย่างสูง โดยบริษัทนำเที่ยวส่วนใหญ่มักใช้กลยุทธการตัดราคามาต่อสู้กันในตลาด เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาซื้อสินค้าและบริการในเวปไซต์เหล่านั้น เพื่อเป็นการรักษาระบบการแข่งขันและภาพลักษณ์ของธุรกิจนำเที่ยวตลาดออนไลน์ ให้มีการแข่งขันอย่างถูกต้องและเป็นธรรมตามกลไกของตลาด และพัฒนาวงการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน จึงเกิดมิติใหม่ของวงการท่องเที่ยวไทยที่มีการรวมตัวของสถานที่ท่องเที่ยว (ATTRACTIONS) และบริษัทนำเที่ยวตลาดออนไลน์ จัดตั้งเป็น ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (ประเทศไทย) หรือ ONLINE TOURISM CLUB (THAILAND) ชื่อย่อ ชมรม OTC เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

วัตถุประสงค์หลักของชมรม ฯ

ควบคุมราคาขายขั้นต่ำของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ATTRACTIONS) ให้ขายกันตามราคาที่กำหนดในตลาดออนไลน์ โดยบริษัทนำเที่ยวสามารถเข้าไปตรวจสอบราคาขายขั้นต่ำของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวได้ที่เว็ปไซต์ www.onlinetourismclub.org/minimum_selling_rate

OTC Latest Events