วัตถุประสงค์

  1. เพื่อควบคุมราคาขายขั้นต่ำของสินค้าและบริการในตลาดออนไลน์
  2. เพื่อช่วยนำพาผู้ประกอบการออกจากระบบการแข่งขันด้วยการทำสงครามราคากัน และหันมาแข่งขันในด้านการบริการ การสร้างสรรค์ ความประทับใจของลูกทัวร์ ซึ่งจะทำให้ลูกทัวร์อยากกลับมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยอีก
  3. เป็นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่มีใจจะพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ด้วยกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาด้วยกัน

แนวทางการดำเนินงาน

  1. Attractions แต่ละแห่งได้กำหนดราคาขายให้ชัดเจน ทั้งราคาขายขั้นต่ำ (Minimum Selling Price) และราคา Walk-In ซึ่งจะทำให้ Travel Agent ทั้งไทยและต่างประเทศที่เป็นตัวแทน สามารถนำไปขายตามมราคาที่กำหนดได้
  2. Attractions จะต้องช่วยกันสร้างความแข็งแกร่ง จุดเด่นและคุณภาพให้กับสินค้าและบริการของตน
  3. Attractions และ Agents จะร่วมกันในการ Blacklist คู่ค้าที่ทำลายระบบการซื้อขาย
  4. ททท.จะประสานเรื่องการเพิ่มหลักเกณฑ์ สำหรับมาตรฐานรางวัลต่าง ๆ จากภาครัฐ เช่น Thailand Tourism Awards จะต้องกำหนดราคาสินค้าและบริการของตัวเองให้ชัดเจนทั้งราคา Minimum Selling Price และราคา Walk In
  5. ททท.จะช่วยสนับสนุนการทำตลาดและการประชาสัมพันธ์ อาทิ เชิญ Attractions และบริษัทนำเที่ยวมาจัดทำปฏิญญาร่วมกัน เพื่อต่อต้านขบวนการตัดราคาดังกล่าว พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ในตลาด ผ่านการจัด Road Show เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่ม FIT เป็นการเฉพาะ และผ่านช่องทาง Website ของ ททท. ในตลาดที่ได้รับผลกระทบ